Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego fastis.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

FASTIS.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Odpowiedzialność
 8. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy działający pod adresem fastis.pl prowadzony jest przez Roberta Kozera wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TAURO ROBERT KOZERA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Występy 79D, 29-105 Krasocin, NIP: 6562160663, REGON: 260188284, adres poczty elektronicznej (e-mail): r.kozera@fastis.pl, numer telefonu: + 48 667 505 998.
  2. Serwis fastis.pl stanowi system służący do rejestrowania wizyt, prowadzenia kalendarza wizyt i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis fastis.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu fastis.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. kodeksu cywilnego,
   2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
   3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje
  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
  2. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest podpisanie umowy z Usługodawcą oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
  3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
  5. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem fastis.pl.
  6. USŁUGODAWCA - Robert Kozera wykonujący działalność gospodarczą pod firmą TAURO ROBERT KOZERA, Występy 79D, 29-105 Krasocin, NIP: 6562160663, REGON: 260188284.
  7. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych przez Usługodawcę Usług Elektronicznych.
  8. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK, KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  9. UMOWA – zgodne oświadczenia woli Usługodawcy oraz Usługobiorcy, określające sposób oraz termin opłat za korzystanie z Serwisu przez Klienta, a także warunków korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. prowadzenie Konta Klienta umożliwiającego:
    1. zdalny dostęp do panelu zarządzania,
    2. rejestrację oraz prowadzenie ewidencji wizyt,
    3. prowadzenie kalendarza.
   2. System Opinii.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie zawartej z Klientem.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca kontaktując się z Usługodawcą, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z Umową zawartą z Klientem albo indywidualnymi ustaleniami Usługobiorcy i Klienta. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Klienta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1.2 Regulaminu jest bezpłatne.
  3. Opłaty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału płatne są z góry za dany miesiąc i należy uiszczać je przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: 67 1090 2590 0000 0001 3712 7206 w terminie określonym w fakturze VAT.
  4. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Serwisu określa każdorazowo Umowa indywidualnie zawierana z Klientem.
  5. Faktura za świadczone Usługi będzie wystawiona w postaci elektronicznej oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania do Klienta drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Klient wyraża na to zgodę.
  7. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas oznaczony w Umowie,
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się:
    1. opiniować i oceniać tylko wtedy, gdy sam korzystał z ocenianych usług,
    2. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług, 
    3. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,
    4. nie umieszczać reklamy towarów, usług, podmiotów, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
    5. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.kozera@fastis.pl
   2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
   3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
  2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. Własność intelektualna
  1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem fastis.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością Roberta Kozera wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TAURO ROBERT KOZERA, Występy 79D, 29-105 Krasocin, NIP: 6562160663, REGON: 260188284. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony fastis.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony fastis.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.
 7. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
  2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
  3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami lub podmiotami na prawach Konsumenta:
   1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
   2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
   3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
   4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu,
   5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
   6. za skutki związane z utrata hasła.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem jego Konta.
  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.
  6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem na prawach Konsumenta zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
   2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
  7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.